Đề XuấT Bài ViếT Thú Vị

Bình luận

Đa giác

Từ "đa giác" xuất phát từ tiếng Hy Lạp "đa giác", có nghĩa là có nhiều mặt hoặc góc. Trong hình học, đa giác là một hình phẳng được giới hạn bởi một đường đa giác khép kín. Phân loại đa giác Tên đa giác phụ thuộc vào tiêu chí chúng tôi sử dụng để phân loại chúng. Nếu chúng ta sử dụng số góc hoặc số cạnh, chúng ta có danh pháp sau: SỐ LƯỢNG (HOẶC ANG) hexaláter 7 heptagon heptaláter 8 octagon octolátero 9 eneáone enealáter 10 decáçon decaláter 11 undecágon undecaláter 12 dodáçoná dodecáátero 15 pentáçáçon
ĐọC Thêm
Bài viết

Ký hiệu toán học

Sau đây là một số biểu tượng chính được sử dụng trong toán học. Nếu bạn biết bất kỳ biểu tượng nào không được hiển thị trong bảng bên dưới, bạn có thể đề xuất bao gồm chúng thông qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi. Tên biểu tượng Giải thích + bổ sung Nó được đọc là "cộng" Ví dụ: 2 + 3 = 5 có nghĩa là nếu chúng ta thêm 2 và 3 thì kết quả là 5.
ĐọC Thêm