Chi tiết

Thuộc tính tương tự đa giác


Nếu hai đa giác giống nhau, thì tỷ lệ giữa chúng chu vi bằng với tỷ lệ giữa các đối tác hai mặt của một trong hai đa giác.

Bản trình diễn:

ABCD ~ Một'B'C'D'chúng ta phải:

Chu vi của các đa giác này có thể được biểu diễn như sau:
Chu vi của ABCDE (2p) = AB + BC + CD + TỪ + Địa ngụcChu vi của Một'B'C'D' '(2p') = Một'B' + B'C' + C'D' + D'E' + E'Một'

Bằng một tính chất của tỷ lệ, chúng ta có thể nói rằng:

Ví dụ:

  • Các cạnh của một hình tam giác có kích thước 3,6 cm, 6,4 cm và 8 cm. Tam giác này tương tự như hình tam giác khác có chu vi 45 cm. Tính các cạnh của tam giác thứ hai.
    Giải pháp:
    Tỷ lệ tương tự =


    Do đó, các cạnh của tam giác thứ hai là 9cm, 16cm và 20 cm.

Nội dung tiếp theo: Các phép toán số thập phân