Bài viết

Nghịch lý của bài kiểm tra bất ngờ


Một giáo viên thông báo rằng anh ta sẽ áp dụng một bài kiểm tra bất ngờ trong tuần tới.

Nhưng sinh viên biết rằng bài kiểm tra không thể được áp dụng vào thứ Sáu, ngày cuối cùng của tuần, bởi vì sau đó nó sẽ không gây ngạc nhiên.

Do đó, thứ Năm trở thành ngày cuối cùng của bài kiểm tra có thể được áp dụng. Nhưng nếu giáo viên đợi đến thứ năm để áp dụng bài kiểm tra, nó sẽ không gây ngạc nhiên.

Tương tự, mỗi ngày trong tuần có thể được loại bỏ và bài kiểm tra bất ngờ không bao giờ có thể được áp dụng.