Chi tiết

Đạo hàm


Định nghĩa

Đạo hàm của hàm số y = f (x) tại một thời điểm x = x0, bằng giá trị của tiếp tuyến lượng giác của góc được tạo bởi tiếp tuyến hình học với đường cong đại diện của y = f (x)tại điểm x = x0, tức là đạo hàm là hệ số góc của đường tiếp tuyến với đồ thị của hàm tại điểm x0.

Đạo hàm của hàm y = f (x) cũng có thể được biểu diễn bằng các ký hiệu:
y ', nhuộm / dx hoặc f '(x).

Đạo hàm của hàm f (x) tại điểm x0 được đưa ra bởi:

Một số dẫn xuất cơ bản

Trong các công thức dưới đây, bạnv là các hàm của biến x.

các, b, ckhông là hằng số.

Xuất phát từ một hằng số

Đạo hàm

Do đó:

Tổng / trừ

Sản phẩm không đổi

Sản phẩm phái sinh

Đạo hàm

Sức mạnh của một chức năng

Xuất phát từ hàm ghép

Tiếp theo: Quy tắc chuỗi và Đạo hàm hàm nghịch đảo