Chi tiết

Số rút nhiều nhất của Quina


Kiểm tra các số được rút ra nhiều nhất cho đến nay của Quina. Cũng xem những con số muộn hơn, nghĩa là những con số không tồn tại lâu hơn.

Cơ sở dữ liệu của chúng tôi bao gồm kể từ cuộc thi 1 (từ 13/03/1994) cho đến khi mời thầu 5160 (từ ngày 01/02/2020)

Số được rút nhiều nhất
49 Còn lại 361 lần
04 Còn lại 358 lần
39 Hết 353 lần
31 Hết 353 lần
15 Ra 350 lần
52 Ra 350 lần
53 Ra 350 lần
44 Ra 349 lần
18 Hết 349 lần
16 Hết 347 lần
29 Hết 346 lần
05 Còn lại 344 lần
10 Ra 343 lần
72 Ra 34 lần
42 Ra 34 lần
40 Ra 34 lần
61 Còn lại 340 lần
73 Còn lại 340 lần
38 Ra 339 lần
19 Ra 339 lần
56 Còn lại 339 lần
26 Hết 337 lần
09 Còn lại 335 lần
13 Còn lại 335 lần
66 Còn lại 334 lần
79 Còn lại 331 lần
33 Còn lại 331 lần
37 Còn lại 330 lần
70 Còn lại 330 lần
75 Còn lại 330 lần
45 Còn lại 328 lần
64 Ra 326 lần
36 Ra 325 lần
80 Còn lại 324 lần
55 Hết 323 lần
54 Hết 323 lần
28 Còn lại 322 lần
02 Còn lại 321 lần
76 Còn lại 321 lần
43 Còn lại 320 lần
78 Còn lại 320 lần
12 Còn lại 319 lần
14 Còn lại 319 lần
74 Còn lại 319 lần
06 Còn lại 319 lần
50 Còn lại 318 lần
34 Còn lại 317 lần
08 Còn lại 317 lần
71 Còn lại 316 lần
59 Còn lại 315 lần
62 Còn lại 315 lần
41 Còn lại 315 lần
27 Còn lại 315 lần
77 Còn lại 314 lần
69 Còn lại 314 lần
01 Còn lại 313 lần
51 Còn lại 313 lần
46 Còn lại 312 lần
32 Còn lại 312 lần
11 Còn lại 311 lần
07 Còn lại 310 lần
63 Còn lại 308 lần
17 Còn lại 308 lần
67 Còn lại 307 lần
60 Còn lại 307 lần
48 Còn lại 306 lần
22 Còn lại 306 lần
23 Còn lại 305 lần
21 Còn lại 300 lần
24 Còn lại 299 lần
57 Còn lại 299 lần
35 Còn lại 298 lần
68 Hết 297 lần
58 Hết 297 lần
65 Còn lại 294 lần
25 Còn lại 293 lần
30 Còn lại 293 lần
20 Còn lại 291 lần
47 Còn lại 287 lần
03 Còn lại 282 lần
Số sau
67 Không có 82 cuộc thi
30 Không có 76 cuộc thi
70 Không có 62 cuộc thi
72 Có 54 cuộc thi
65 Có 54 cuộc thi
68 Có 36 cuộc thi
49 Có 36 cuộc thi
23 Không có 34 cuộc thi
16 Không có 34 cuộc thi
55 Có 31 cuộc thi
74 Có 31 cuộc thi
26 Có 29 cuộc thi
45 Có 29 cuộc thi
12 Có 28 cuộc thi
63 Có 28 cuộc thi
54 Không có 27 cuộc thi
35 Không có 27 cuộc thi
62 Không có 27 cuộc thi
20 Không có 23 cuộc thi
25 Không có 22 cuộc thi
15 Không có 22 cuộc thi
48 Không có 21 cuộc thi
03 Không có 20 cuộc thi
31 Không có 19 cuộc thi
39 Không có 18 cuộc thi
13 Không có 18 cuộc thi
50 Không có 18 cuộc thi
34 Không có 17 cuộc thi
36 Không có 16 cuộc thi
46 Không có 16 cuộc thi
17 Không có 16 cuộc thi
27 Không có 15 cuộc thi
08 Không có 15 cuộc thi
52 Không có 14 cuộc thi
47 Không có 14 cuộc thi
19 Không có 13 cuộc thi
61 Không có 13 cuộc thi
11 Không có 12 cuộc thi
75 Không có 12 cuộc thi
64 Không có 11 cuộc thi
76 Không có 11 cuộc thi
07 Không có 11 cuộc thi
77 Có 10 cuộc thi
43 Có 10 cuộc thi
60 Không có 9 cuộc thi
51 Không có 9 cuộc thi
09 Không có 8 cuộc thi
73 Không có 8 cuộc thi
71 Không có 8 cuộc thi
33 Có 7 cuộc thi
38 Có 7 cuộc thi
28 Có 7 cuộc thi
59 Không có 6 cuộc thi
32 Không có 6 cuộc thi
18 Không có 6 cuộc thi
37 Không có 6 cuộc thi
42 Có 5 cuộc thi
53 Có 5 cuộc thi
79 Có 5 cuộc thi
80 Có 4 cuộc thi
06 Có 4 cuộc thi
58 Có 3 cuộc thi
57 Có 3 cuộc thi
21 Có 3 cuộc thi
14 Có 3 cuộc thi
40 Có 2 cuộc thi
24 Có 2 cuộc thi
01 Có 2 cuộc thi
41 Có 2 cuộc thi
04 Có 2 cuộc thi
22 Chưa có cuộc thi nào
02 Chưa có cuộc thi nào
66 Chưa có cuộc thi nào
78 Chưa có cuộc thi nào
05 Không có cuộc thi nào
29 Có 0 cuộc thi
56 Có 0 cuộc thi
69 Có 0 cuộc thi
44 Có 0 cuộc thi
10 Có 0 cuộc thi

Quay lại giả lập của Quina

<