Bài viết

Tổng âm?


Gọi S là tổng các số hạng vô hạn của PG có số dương hoàn toàn với lý do 2 và a1=1.
S = (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + Sự) => từ a2, tất cả các điều khoản là bội số của 2.

Nếu chúng ta đánh dấu 2, chúng ta có:
S = 1 + 2. (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + Lỗi)

Khi S = (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + Giảm), chúng ta có:
S = 1 + 2.S
S - 2.S = 1
S = - 1

Tìm ra lỗi ở đâu!

Tiếp theo: 2 + 2 + 2 = 4?