Bình luận

2 bằng 1?


Hãy kiểm tra:

Đặt a và b là số thực, trong đó a và b là khác không. Giả sử a = b.

Vậy nếu a = b, nhân cả hai vế của đẳng thức với các chúng tôi có:

các2= ab

Trừ b2 trên cả hai mặt của bình đẳng, chúng ta có:

các2-b2= ab-b2

Chúng tôi biết (nhân tố hóa) rằng các2-b2= (a + b) (a-b). Logo:

(a + b) (a-b) = ab-b2

Đưa b bằng chứng ở phía bên phải chúng ta có:

(a + b) (a-b) = b (a-b)

Chia cả hai bên (a-b) chúng tôi có:

a + b = b

Như lúc đầu, chúng tôi đã nói rằng a = bvì vậy thay vì các tôi có thể đặt b:

b + b = b

Do đó 2b = b. Chia cả hai bên b cuối cùng chúng tôi đã đi đến kết luận:

2=1

Rõ ràng cuộc biểu tình này có lỗi vì tất cả chúng ta đều biết rằng 2 không bằng 1 (hoặc có ai có bất kỳ câu hỏi nào không?). Nhấp vào bên dưới để tìm hiểu lỗi là gì:

Trong cuộc biểu tình này xuất hiện một giai đoạn mà chúng ta có:
(a + b) (a-b) = b (a-b)

Theo các cuộc biểu tình, bước tiếp theo sẽ là:

Chúng tôi chia cả hai bên (a-b).

Có lỗi !!!

Lúc đầu, chúng tôi giả sử a = b, vì vậy chúng tôi phải a-b = 0.

Chia cho số 0 không tồn tại !!!

Tiếp theo: 4 có lớn hơn 5 không?


Video: Giải bài toán gây tranh cãi 6 : 22 + 1 bằng FX 570VN Plus (Tháng Giêng 2022).