Thông tin

3 bằng 4?


Chúng tôi bắt đầu với sự bình đẳng sau đây:

0 = 0

Chúng ta có thể viết bình đẳng như sau:

3-3 = 4-4

Chúng tôi nhấn mạnh 3 và 4:

3 (1-1) = 4 (1-1)

Chúng tôi cắt các thuật ngữ phổ biến trong ngoặc đơn và đi đến bình đẳng:

3 = 4

Rõ ràng cuộc biểu tình này có lỗi vì tất cả chúng ta đều biết rằng 3 không bằng 4 (hoặc có ai có bất kỳ câu hỏi nào không?). Nhấp vào bên dưới để tìm hiểu lỗi là gì:

Trong cuộc biểu tình này xuất hiện một giai đoạn mà chúng ta có:

3 (1-1) = 4 (1-1)

Theo các cuộc biểu tình, bước tiếp theo là cắt các thành viên phổ biến trong ngoặc đơn.

Có lỗi !!!

Điều đó sai bởi vì những gì chúng ta có trong ngoặc đơn là 1-1, bằng 0. Vì vậy, chúng ta sẽ chia cả hai bên cho số không. Chia cho số 0 không tồn tại !!!

Tiếp theo: 7 bằng 8?


Video: Songs of War: Episode 4 Minecraft Animation Series (Tháng Giêng 2022).