Thông tin

Phản ứng thách thức 148


Lộn ngược

x = 6

hoặc

x = 66

hoặc

x = 666

vân vân

Quay lại tuyên bố