Bài viết

Thử thách 25 Trả lời


Số làm cho phương trình đúng

* / * bằng 1. Thay vào giá trị này trong phương trình chúng ta có:

1- (*/6) = (*/12)

1 = (*/12) + (*/6)

1 = (*+2*)/12

1 = 3*/12

1 = */4

* = 4

Quay lại tuyên bố