Bài viết

Trả lời thử thách 67


Chai và nút chai

G là chai, R là nút chai, chỉ cần giải hệ với hai phương trình:

1) G + R = 1,10
2) G = R + 1

Việc giải hệ này cho R = 0,05 và G = 1,05.

Trả lời: Chi phí chai $ 1,05 và chi phí nút chai $ 0,05.

Quay lại tuyên bố