Chi tiết

Phản ứng thách thức 69


Cân và hạnh nhân

Trong món 1 chúng ta đặt 50 gram và trong món 2 chúng ta đặt hạnh nhân cho đến khi cân bằng xảy ra. Vậy là chúng ta có 50 gram hạnh nhân.

50 gram hạnh nhân đó, cùng với trọng lượng trên tấm 1, chúng ta có tổng cộng 100 gram. Chúng tôi điền hạnh nhân vào món 2 cho đến khi có sự cân bằng, vì vậy chúng tôi có 100 gram mỗi bên.

Chúng tôi loại bỏ các trọng lượng từ tấm và chuyển 50 gram hạnh nhân sang tấm 2 chứa 100 gram, vì vậy chúng tôi có 150 gram.

Chúng ta điền hạnh nhân vào món 1 cho đến khi có sự cân bằng với món 2 và chúng ta có tổng cộng 150 + 150 = 300 gram hạnh nhân.

Quay lại tuyên bố