Chi tiết

Đặt khái niệm


Bộ trống

Nó là một bộ không có yếu tố. Tập hợp trống được biểu thị bằng {} hoặc .

Các tập con

Khi tất cả các phần tử của bất kỳ tập A nào thuộc về tập B khác, thì người ta nói rằng A là tập con của B, tức là AB. Nhận xét:

  • Tất cả tập A là tập con của chính nó, tức là ;
  • Tập hợp trống, theo quy ước, là tập hợp con của bất kỳ tập hợp nào, nghĩa là

Liên minh các bộ

Cho tập hợp A và B, nó được định nghĩa là sự kết hợp của tập hợp A và B với tập hợp được đại diện bởi , được hình thành bởi tất cả các yếu tố thuộc về A hoặc B, nghĩa là:

Đặt giao lộ

Cho tập hợp A và B, nó được định nghĩa là giao điểm của tập hợp A và B với tập hợp được biểu thị bởi , được hình thành bởi tất cả các yếu tố thuộc về A và B đồng thời, nghĩa là:

Đặt sự khác biệt

Cho các tập hợp A và B, sự khác biệt giữa A và B (theo thứ tự này) được định nghĩa là tập hợp được đại diện bởi A-B, được hình thành bởi tất cả các yếu tố thuộc về A nhưng không thuộc về B, nghĩa là

Sản phẩm của Cartesian

Cho các bộ A và B, chúng ta gọi sản phẩm của Cartesian là A với B, bộ AxB, được hình thành bởi tất cả các cặp được đặt hàng (x, y), trong đó x là một phần tử của A và y là một phần tử của B, nghĩa là

Số tập con của một tập hợp: Nếu một tập hợp có không các yếu tố sau đó sẽ có 2không tập con của A.

Nội dung tiếp theo: Vectơ